Privacy statement

 

Hoogendam Trading Company, gevestigd aan Haefland 8G 6441 PA Brunssum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hoogendam Trading Company
Haefland 8G
6441 PA Brunssum
Tel.: 0031455119100

Dick Hoogendam is de Functionaris Gegevensbescherming van Hoogendam Trading Company. Hij is te bereiken via dick@htcair.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hoogendam Trading Company verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dick@htcair.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hoogendam Trading Company verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van uw betaling;
  • om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hoogendam Trading Company neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hoogendam Trading Company) tussen zit. Hoogendam Trading Company gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Snelstart Boekhouding, voor het verwerken van uw ANW gegevens t.b.v. facturatie en levering.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De bewaartermijn van Uw persoonsgegevens, die verzameld worden door Hoogendam Trading Company kan per doel van gegevensverwerking worden bepaald aan de hand van de volgende criteria:

  • de gegevens die voor een bepaald doel zijn opgeslagen, worden zolang als nodig voor het doel van de verwerking  van persoonsgegevens gegevens bewaard als nodig voor de commerciële relatie met U;
  • uw persoonsgegevens worden vervolgens gearchiveerd om gebruikt te worden in geval van een geding of een geschil gedurende de periode tot de verjaringstermijn van toepassing is op het gerelateerde doel;
  • vervolgens worden de gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hoogendam Trading Company verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hoogendam Trading Company gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hoogendam Trading Company en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dick@htcair.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hoogendam Trading Company wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hoogendam Trading Company neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via dick@htcair.nl

Hoogendam Trading Company
Haefland 8G
6441 PA Brunssum
Tel: 0031-(0)45-5119100
Mail: info@htcair.nl

TOP